Občianske združenie Tóbi

1. Názov a sídlo

Občianske združenie Tóbi so sídlom Prestavlky 107.  

2. Ciele

Rozvíjanie aktivít na miestnej aj celoštátnej úrovni v oblasti šírenia kultúry života, v ochrane života, úcty ku každej ľudskej bytosti, aj k telesným pozostatkom každej ľudskej bytosti. Združenie bude presadzovať legislatívne zmeny v oblasti ochrany života každého počatého dieťaťa,  poskytovať vzdelávanie širokej verejnosti z oblasti bioetiky, zabezpečovať odborné poradenstvo matkám v ťažkej životnej situácii, poskytovať odbornú aj praktickú pomoc  rodičom potrateného dieťaťa. Podľa potrieb rodičov potratených nenarodených detí, bude zabezpečovať pomoc pri príprave pohrebu, ale aj  zabezpečovať pochovávanie potratených detí.

3. Členstvo

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá súhlasí so stanovami združenia. Členstvo vzniká zaplatením členského príspevku a schválením členstva Radou OZ. Počet členov združenia nie je obmedzený.  Členstvo zaniká: a) nezaplatením členského príspevku, b)vystúpením člena z OZ, ktoré musí mať písomnú formu, c) rozhodnutím Zhromaždenia o vylúčení člena, d) smrťou člena, e)zánikom združenia.

4. Práva a povinnosti členov

Členovia sú povinní dodržiavať stanovy združenia. Členovia majú právo voliť a byť volení  do orgánov združenia a podieľať sa na jeho činnosti.

5. Orgány združenia

Orgány združenia sú Zhromaždenie a Rada.

Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe činnosti združenia, o zmene a doplnení stanov, o zániku združenia a nakladaní s jeho majetkom po zániku. Zhromaždenie volí a odvoláva Radu. Zhromaždenie sa schádza najmenej 2-x do roka. Zvoláva ho Rada, písomne, najmenej 10 dní vopred. Prvé stretnutie sa uskutoční v 10. deň po registrácii združenia Ministerstvom vnútra v sídle združenia. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov. Rada zabezpečuje činnosť Združenia medzi jednotlivými stretnutiami zhromaždenia. Má 4 členov. Rada koná v mene združenia vo všetkých veciach. Na platnosť právneho úkonu je potrebný súhlas aspoň troch členov Rady.

6. Zásady hospodárenia

Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu.

Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi. Majetok a príjmy združenia môžu byť použité na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečovanie jeho vlastnej činnosti. Pri zániku združenia rozhoduje o jeho majetku Zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.

7. Záverečné ustanovenia

Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR, stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie.